ClickCease

Regulamin sprzedaży produktów
w serwisie tricky-nails.pl

Definicje

Regulamin – regulamin sprzedaży produktów w Serwisie tricky-nails.pl
Serwis – witryna internetowa dostępna w Internecie pod adresem URL: tricky-nails.pl
Kupujący –osoba fizyczna, osoba prawna, przedsiębiorca prowadzący działalnośd gospodarczą oraz każda inna
jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalnośd gospodarczą lub zawodową, zgodnie z
obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, która dokona zakupu Produktów oferowanych w Serwisie,
wyrażając swoją wolę poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku „Zamów” oraz dokona zapłaty za produkt.
Produkt – każdy udostępniony odpłatnie materiał w formie elektronicznej/ cyfrowej, w Serwisie tricky-nails.pl, które Kupujący może zakupić poprzez wypełnienie Formularza i opłacenie Ceny.
Formularz – elektroniczny formularz zamówienia Produktu dostępny na stronie internetowej.
Cena – wartość Produktu w formie elektronicznej /cyfrowej uwidoczniona na stronach poszczególnych Produktów,
zgodna z obowiązującym cennikiem z pominięciem kosztów transakcyjnych.
Sprzedawca – TRICKY NAILS Dorota Chojnacka z siedzibą: ul. Hubala 6/7, 94-048 Łódź,
NIP: 727-272-41-35, będący właścicielem i administratorem serwisu tricky-nails.pl

Zapisy

§1 Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu produktów w Serwisie internetowym tricky-nails.pl, będącego
własnością TRICKY NAILS Dorota Chojnacka z siedzibą: ul. Hubala 6/7, 94-048 Łódź, NIP: 727-272-41-35,
e-mail kontaktowy: dorota@tricky-nails.pl
2. Ogólne zasady korzystania z Serwisu określone zostały w Regulaminie Regulamin serwisu internetowego
tricky-nails.pl dostępnym pod adresem internetowym: https://www.tricky-nails.pl/regulamin-sprzedazy/

 

§2 Produkty

 

1. Kupujący przed złożeniem zamówienia powinien dokładnie zapoznać się z opisem i informacjami o Produkcie. Sprzedawca nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Kupującego powyższych
obowiązków.
2. Produkty są produktami cyfrowymi i są udostępniane w postaci pakietów w formie członkostwa z dostępem do różnej zawartości. Po zakupie Kupujący otrzymuje maila z dostępem do zakupionych materiałów w postaci materiałów filmowych i/ lub PDF na wybrany przez kupującego okres: 30 dni, 60 dni lub 365 dni. Zakupiony okres dotyczy całego zakupionego pakietu.

 

3. Po wygaśnięciu członkostwa Kupujący traci dostęp do całej zawartości pakietu, również traci możliwość otrzymania certyfikatu jeśli taki pakiet zakupił.

 

§3 Dokonanie zakupu

 

1. Do zakupu Produktów z Serwisu nie jest wymagana rejestracja.
2. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez kliknięcie  przycisku „Kup teraz”. W ten sposób Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zawartych w Regulaminie zasad.
3. Zakupów w Serwisie może dokonać każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna.

 

§4 Wymagania techniczne

 

1. Warunkiem korzystania z Formularza jest posiadanie przez Kupującego sprawnego urządzenia
pozwalającego na połączenie z Internetem oraz dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym
do przeglądania jej zasobów. Dla poprawnego funkcjonowania Serwisu wymagana jest jedna z
przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome i Safari dla Mac OS X w ich najnowszych wersjach.
Starsze wersje przeglądarek mogą nie byc kompatybilne z Formularzem.
2. Sprzedawca informuje, iż podczas korzystania z Formularza Użytkownika zapisywane są krótkie informacje
tekstowe, tzw. „cookies”. Instalacja plików „cookies” jest niezbędna do prawidłowego świadczenia Usług
w Portalu. Więcej informacji na temat plików „cookies” można znaleźć w „Polityka prywatności serwisu”
dostępnej pod adresem URL https://6krokow.pl/polityka-prywatnosci/.
3. Do korzystania z Formularza wymagane jest czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty
elektronicznej.
4. Warunkiem korzystania z Produktów jest posiadanie połączenia internetowego oraz konta w serwisie społecznościowym Facebook.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do
wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym,
którym się posługuje. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący niepoprawnie skonfigurował lub
nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i wskutek tego nie dochodzą wiadomości email od
Sprzedawcy do Kupującego lub od Kupującego do Sprzedawcy.

 

§5 Własność intelektualna i prawa autorskie

 

1. Produkty stanowią utwory w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) i podlegają ochronie przewidzianej w tym przepisie.
2. Autorskie prawa majątkowe do Produktów przysługują Sprzedawcy. Dotyczy to także osobistych praw
autorskich chyba, że autorem nie jest Sprzedawca, w takim wypadku prawa te przysługują ich twórcy.
3. Zakup Produktu nie powoduje nabycia ani przeniesienia na Kupującego żadnych autorskich praw
majątkowych do Produktu. Kupujący może korzystad z egzemplarza wyłącznie dla własnych potrzeb.
4. Kupującemu nie wolno w szczególności:
a. Zwielokrotniać Produktu lub dokonywać jego rozpowszechniania (zarówno w formie drukowanej, jak i
elektronicznej).
b. Wykorzystywać jego treści w celach komercyjnych.
c. Prezentować treści zawartych w Produkcie publicznie, jako swojej własności.
d. Ingerować w treści i zawartość w Produkcie.
e. Usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na Produkt.

 

§6 Zaproszenie do składania ofert

 

1. Treści zawarte na Serwisie, w tym w szczególności prezentacje i opisy Produktów, nie stanowią oferty, a
jedynie zaproszenie do składania ofert (negocjacji) przez Kupującego.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Produktów oraz ich cen znajdujących się w Serwisie oraz
przeprowadzenia i odwoływania wszelkich rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

 

§7 Zawarcie umowy i realizacja zamówienia

 

1. Aby doszło do zawarcia umowy i realizacji zamówienia Kupujący zobowiązuje się stosowa do zasad
wynikających z Regulaminu oraz instrukcji zawartych na stronie Produktów.

2. Zamówienia na Produkty przyjmowane są w formie elektronicznej za pomocą Formularza dostępnego na
stronie Serwisu. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie Formularza i podanie
prawdziwych danych.

3. Zamówienia można składać 24h na dobę.

4. Ceny Produktów prezentowanych na stronie Serwisu podane są w polskich złotych i zawierają podatek
VAT. Cena podana przy Produktach jest wiążąca od chwili zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

5. Aby umowa była zawarta, konieczne jest  zatwierdzenie oświadczenia woli przyciskiem „Kup teraz”.
6. Zawarcie umowy następuje w chwili otrzymania przez Kupującego na pocztę e-mail potwierdzenia
zamówienia.

7. Realizacja zamówienia następuje po dokonaniu płatności za produkt oraz zaksięgowaniu jej na koncie
Sprzedawcy.

8. Zakupiony Produkt zostaje udostępniony Kupującemu jako link w mailu, dopiero po zawarciu
umowy, maksymalnie w ciągu 5 dni od momentu zaksięgowania opłaty za Produkt na koncie Sprzedawcy.

9. Po zatwierdzeniu Regulaminu i chęci zakupu Produktu przyciskiem „Kup teraz” na pocztę
Kupującego dostarczona zostaje wiadomość ze wszystkimi potrzebnymi informacjami.

10. Zgodnie z artykułem Treści cyfrowe Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta po dostarczeniu dostępu do kursu/ kursów na email Kupującego i po otwarciu przez niego zawartości, Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy.

11. Wszelkie koszty poniesione przy płatnościach obciążają Kupującego.

12. Kupujący wybiera jedną z wielu form płatności:

 a. Płatności online

 b. Przelew bankowy

 c. Płatności kartą

 d. Paypal

 

13. Wszystkie płatności mogą mieć charakter cykliczny lub jednorazowy. W przypadku płatności cyklicznych pieniądze są pobierane automatycznie z konta Kupującego, który zaakceptował warunki Regulaminu poprzez kliknięcie przycisku “Kup teraz”.

 

14. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z płatności cyklicznych zgodnie z procedurami systemu płatności obsługującego Serwis tricky-nails.pl

15. Za chwilę zapłaty uznaje się dzieło wpływu na rachunek bankowy Sprzedawcy równowartości Ceny
zamówionego Produktu.

16. Kupujący, który chce otrzymać fakturę VAT, zobowiązany jest podać prawidłowo wszelkie wymagane
przez przepisy prawne dane do faktury na e-mail Sprzedającego.

17. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez kupującego treści Regulaminu.

18. Poprzez wypełnienie Formularza, Kupujący oświadcza, iż wyraża zgodę, zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz.926 z późn. zm.) na wykorzystanie i przetwarzanie jego
danych osobowych przez TRICKY NAILS Dorota Chojnacka.

19. Poprzez wypełnienie Formularza, Kupujący oświadcza, iż wyraża zgodę, na otrzymywanie od Serwisu
wiadomości o charakterze informacyjno-reklamowym drogą elektroniczną na podany w Formularzu adres
e-mail oraz w celu zapisania do bezpłatnego newslettera.

 

§8 Reklamacje

 

1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Produktu (umowy o dostarczanie treści cyfrowych) do
momentu dokonania przelewu na Konto Sprzedawcy Ceny Produktu lub po jej dokonaniu, ale przed otrzymaniem wiadomości od Sprzedającego.
2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
3. Konsumentowi zgodnie z art. 38 ust. 7 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od
umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta. Po zakupie Kupujący wyraża zgodę.

 

4. Nieprzyłączenie się do grupy, opuszczenie jej w jakimkolwiek momencie bądź usunięcie ze względu na łamanie regulaminu nie stanowi podstawy do zwrotu części lub całości wpłaty.
5. Wszelkie ewentualne reklamacje Kupujący winien zgłaszać drogą mailową na adres e-mail wskazany
w §1 pkt. 1 pod rygorem ich nieuwzględnienia.
6. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie
reklamacji oraz wszystkie niezbędne dane, w szczególności imię i nazwisko oraz adres e-mail wskazany
w § 8 pkt. 4 Regulaminu. Wszystkie dane Kupującego powinny byd zgodne z danymi wpisanymi wcześniej
w Formularzu.
7. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania maila ze
zgłoszeniem reklamacji, chyba że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Sprzedawcy
dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich
informacji.
8. Nie uważa się w szczególności za niezgodność Produktu z umową sytuację, gdy Kupujący nie może
otworzyć przesłanych materiałów ze względu na niespełnienie przez niego wymagań, o których mowa
w § 4.
9. Reklamacje mogą być zgłaszane, jeżeli przesłany plik jest uszkodzony lub jeżeli zawartość Produktu jest
niezgodna z opisem podanym przez tricky-nails.pl przed jego zakupem przez Kupującego. Kupującemu nie
przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji, jeżeli „nie podoba mu się” zawartość produktu, ani w przypadku
zmiany prawa.
10. Reklamację składa się poprzez jej przesłanie wraz z dołączoną fakturą VAT (jeśli została wystawiona),
a jeśli nie została wystawiona – wraz z dokumentem potwierdzającym zapłatę Ceny.
11. Sprzedawca zobowiązuje się usunąć wady Produktu lub wymienić Produkt na nowy w terminie 14 dni od
dnia otrzymania maila z reklamacją przez Sprzedawcę.
12. Sprzedawca może nie uwzględnić reklamacji Kupującego. W takim wypadku przesyła Kupującemu
uzasadnienie nieuwzględnienia reklamacji.

 

13. Klient nabywa dostęp do udostępnianych treści cyfrowych, czyli linki dostępu do materiałów i grupy. W momencie wysłania linków dostępu, traci on prawo do odstąpienia od umowy czy zwrotu pieniędzy. Tyczy się to również wszystkich pakietów rocznych, również tych z odroczonym dostępem w określonym przez pakiet czasie. Nieprzyłączenie się do grupy, opuszczenie jej w jakimkolwiek momencie bądź usunięcie ze względu na łamanie regulaminu nie stanowi podstawy do zwrotu części lub całości wpłaty. 

 

§9 Ochrona danych osobowych

 

1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Kupujących.
2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie,
udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do
wykonania umowy kupna-sprzedaży.
3. Kupujący oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o
ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:
a. prawie wglądu do jego danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz usunięcia;
b. adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych;
c. przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy
Sprzedawcy lub osoby świadczące usługi na rzecz Sprzedawcy, w zakresie związanym z działalnością
Portalu;
d. dobrowolności podania danych.
4. Sprzedawca oświadcza, że udostępnione dane posłużą jedynie do obsługi klienta i realizacji zamówień. Nie
zostaną udostępnione innym podmiotom do celów komercyjnych.

 

§10 Odpowiedzialność Sprzedawcy

 

1. Sprzedawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z:
a. niedostosowania się Kupującego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem
teleinformatycznym, którym Sprzedawca się posługuje;
b. braku możliwości dostępu do Serwisu lub Formularza wynikającego z przyczyn od Sprzedawcy
niezależnych; w tym uniemożliwienia dostępu do Serwisu przez podmiot świadczący usługi
telekomunikacyjne lub podmiot świadczący usługi hostingowe;
c. siły wyższej;
d. awarii, przyczyn leżących po stronie dostawców Internetu, dostawców serwerów, awarii sprzętu lub
oprogramowania Kupującego.
e. niezamierzonych błędów czy luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu Serwisu lub Formularza.
f. błędów czy luk bezpieczeństwa w użytej technologii, zarówno w oprogramowaniu serwerów
internetowych, jak i w oprogramowaniu Serwisu lub Formularza.
g. niewłaściwego korzystania z Serwisu lub Formularza przez Kupującego; niezastosowania się do treści
zamieszczonych w Serwisie.
h. przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera
oraz oprogramowania Serwisu.
i. złośliwej lub naruszającej prawo działalności użytkowników Internetu czy korzystających z Serwisu.
j. naruszenia innych postanowień Regulaminu, prawa lub zasad wskazanych w Serwisie przez
Kupującego.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili jako spam przez dostawcę usług
poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący.
3. W sytuacji aktualizowania oprogramowania (w tym także wprowadzania nowych funkcjonalności) oraz
prac konserwacyjnych Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia działania Serwisu lub
niektórych jego funkcji. Zamówienia złożone w tym czasie będą realizowane po zakończeniu procesu
aktualizacji lub prac konserwacyjnych.

 

§11 Postanowienia końcowe

 

1. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie wszystkim Kupującym na stronie internetowej:
https://www.tricky-nails.pl/regulamin-sprzedazy/ w taki sposób, aby Kupujący przed zawarciem umowy mógł
pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać treść Regulaminu za pomocą systemu
teleinformatycznego, którym się posługuje. W przypadku wątpliwości, co do interpretacji postanowień
Regulaminu Kupujący powinien zwrócić się o wyjaśnienie do Sprzedawcy na maila kontaktowego
wskazanego w § 1 pkt. 1 Regulaminu.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na
stronie internetowej: tricky-nail.pl Zmiany nie dotyczą zamówień, które zostały złożone przed zmianą
Regulaminu – do zamówień tych, a także wszelkich skutków prawnych z nich wynikających stosuje się
przepisy poprzednio obowiązujące.
3. Prawem właściwym dla umowy kupna-sprzedaży jest prawo polskie.
4. Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych
wynikających z umów zawieranych z Kupującym właściwy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania
Sprzedawcy chyba, że Kupujący jest konsumentem – wówczas właściwy jest sąd wedle właściwości
ogólnej.
5. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających ze zdarzeń, o których mowa w pkt.
4 przysługuje Kupującemu po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
6. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Kupujący jest osobą
fizyczną, która nabywa Produkt w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub
zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego), w szczególności art. 384-385 kodeksu cywilnego.
7. Do korzystania z Portalu mają zastosowanie przepisy ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204), zaś do umów sprzedaży Produktów – przepisy prawa
cywilnego o umowie sprzedaży.
8. Niniejszy Regulamin sprzedaży produktów w Serwisie tricky-nails.pl wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2020r.